Aby zapoznać się z treścią ulotki, możesz użyć dowolnego programu udźwiękawiającego strony internetowe.

Zmień wielkość tekstu:

A
A
A
A

Zmień kolor:

Powrót

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

INOVOX ULTRA smak miętowy, 

8,75 mg, pastylki twarde 

Flurbiprofen

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. 

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeżeli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


 

Spis treści ulotki 

  1. Co to jest lek INOVOX Ultra smak miętowy i w jakim celu się go stosuje

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku INOVOX Ultra smak miętowy

  3. Jak stosować lek INOVOX Ultra smak miętowy

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Jak przechowywać lek INOVOX Ultra smak miętowy

  6. Zawartość opakowania i inne informacje


 

1. Co to jest lek INOVOX Ultra smak miętowy i w jakim celu się go stosuje

INOVOX Ultra smak miętowy zawiera substancję czynną flurbiprofen. Flurbiprofen należy do grupy leków zwanych niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Leki te działają poprzez zmianę sposobu odpowiedzi organizmu na ból, obrzęk i wysoką temperaturę.
INOVOX Ultra smak miętowy jest stosowany w krótkotrwałym łagodzeniu objawów stanu zapalnego gardła, takich jak: ból, obrzęk i trudności w połykaniu, u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.
Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.


 

2. Informacje ważne przed przyjęciem INOVOX Ultra smak miętowy

Kiedy nie przyjmować leku INOVOX Ultra smak miętowy: 


 

Ostrzeżenia i środki ostrożności 

Przed rozpoczęciem stosowania INOVOX Ultra należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:


 

Podczas stosowania INOVOX Ultra smak miętowy


 

Dzieci i młodzież

Nie należy podawać tego leku dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 12 lat.


 

INOVOX Ultra smak miętowy a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub w ostatnim czasie lekach, w tym dostępnych bez recepty. Szczególnie należy powiedzieć o przyjmowaniu:


 

Stosowanie INOVOX Ultra smak miętowy z jedzeniem, piciem i alkoholem

W czasie leczenia INOVOX Ultra smak miętowy należy unikać picia alkoholu, gdyż może to zwiększać ryzyko krwawienia z żołądka lub jelit.


 

Ciąża i karmienie piersią 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Flurbiprofen należy do grupy leków, które mogą wpływać na płodność u kobiet. Efekt ten ulega odwróceniu po odstawieniu leku. Jest mało prawdopodobne, aby pastylki te wpływały na możliwość zajścia w ciążę, gdy są przyjmowane okazjonalnie, jednakże należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku, jeśli u pacjentki występowały problemy z zajściem w ciążę.

Nie należy przyjmować tego leku, jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży. Jeśli pacjentka jest w pierwszych 6 miesiącach ciąży lub jeśli karmi piersią, przed przyjęciem tego leku powinna skonsultować się z lekarzem.


 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn 

Nie prowadzono badań dotyczących wpływu tego leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jednakże po przyjęciu leków z grupy NLPZ mogą wystąpić zawroty głowy lub zaburzenia widzenia. Jeśli wystąpią w/w objawy, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.


 

Lek INOVOX Ultra smak miętowy zawiera sacharozę i glukozę 

Lek zawiera 1,344 g sacharozy i 1,122 g glukozy w 1 pastylce. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.


 

3. Jak stosować INOVOX Ultra smak miętowy

Zawsze należy przyjmować INOVOX Ultra smak miętowy dokładnie w sposób opisany w tej ulotce lub zalecony przez lekarza lub farmaceutę. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


 

Zalecana dawka 

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: w razie potrzeby 1 pastylka co 3-6 godzin.

Nie należy przyjmować więcej niż 5 pastylek na dobę.


 

Stosowanie u dzieci 

Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.


 

Ten lek przeznaczony jest wyłącznie do krótkotrwałego leczenia. 

Należy przyjmować jak najmniejszą liczbę pastylek przez jak najkrótszy czas, konieczny do złagodzenia objawów. Jeśli wystąpi podrażnienie jamy ustnej, leczenie flurbiprofenem należy przerwać.

Nie należy przyjmować leku INOVOX Ultra smak miętowy dłużej niż 3 dni, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli samopoczucie nie ulega poprawie, jeśli pogarsza się lub rozwijają się nowe objawy.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku INOVOX Ultra smak miętowy 

Należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub niezwłocznie zgłosić się do najbliższego szpitala. Objawy przedawkowania mogą obejmować: nudności lub wymioty, bóle brzucha, lub rzadziej biegunkę. Możliwe jest także wystąpienie dzwonienia w uszach, bólu głowy lub krwawienia z przewodu pokarmowego.

W przypadku dalszych pytań dotyczących stosowania tego produktu należy zapytać lekarza lub farmaceutę.


 

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

NALEŻY PRZERWAĆ PRZYJMOWANIE leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli wystapią poniższe objawy:

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek z poniższych objawów lub objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


 

Działania niepożądane, które mogą wystąpić: 

Często (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 osób)

Niezbyt często (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 osób)

Rzadko (mogą dotyczyć mniej niż jednej na 1 000 osób)

Częstość nieznana (nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych)


 

Zgłaszanie działań niepożądanych 

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301,

Fax: + 48 22 49 21 309,

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.


 

5. Jak przechowywać lek INOVOX Ultra smak miętowy

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


 

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek INOVOX Ultra smak miętowy

Substancją czynną leku jest flurbiprofen. Jedna pastylka twarda zawiera 8,75 mg flurbiprofenu.

Pozostałe składniki leku to: sacharoza, glukoza ciekła, makrogol 300 (E-1521), olejek eteryczny miętowy i lewomentol.

Jak wygląda lek INOVOX Ultra smak miętowy i co zawiera opakowanie 

Lek INOVOX Ultra smak miętowy, ma postać okrągłych pastylek twardych, w kolorze bezbarwnym do żółtawego, o średnicy 19±1 mm.

Pastylki twarde pakowane są w blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 8, 12, 16, 20 lub 24 pastylki twarde.


 

Podmiot odpowiedzialny:

US Pharmacia Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocła

Wytwórca: LOZY’S PHARMACEUTICALS S.L. Campus Empresarial s/n, 31795 Lekaroz Navarra, Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do: 

USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa Tel.+48 (22) 543 60 00


 

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2021